China Map

北京大学:科学是什么 2 数学的思维方式(2Běijīng dàxué: Kēxué shì shénme dì 2 jiǎng shùxué de sīwéi fāngshì (2) – Peking University: What is Science Lecture 2 Mathematical Thinking (2)

https://www.youtube.com/embed/5C716mkbKbo