Han Chinese

Basic Chinese-HSK1(lesson1)

第一课。你好 Dì yī kè. Nǐ hǎo  – Lesson 1. Hello

今天我会说什么?Jīntiān wǒ huì shuō shénme?  – What will we learn today?

  1. 认识汉语 Rènshí hànyǔ – Introduce Chinese

汉字 Hànzì –> 你好 nǐ hǎo ­<– 拼音  pīnyīn

 

声母 Shēngmǔ  initial –> h  ǎ  o –> 韵母 Yùnmǔ final

声调 Shēngdiào  – tone

 

https://www.youtube.com/embed/IXYDq1TIZrc?start=100