Listă a radicalilor din scrierea chineză

Aceasta este o listă a radicalilor Kangxi (康熙部首), preluare din YellowBridge.com:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Chinese_Radicals_%281_to_126%29.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Chinese_Radicals_%28127_to_214%29.png

No. Vari­ante Observaţii Pin­yin Semnificaţie *
1 yi1 unu 1
2 gun3 linie 1
3 zhu3 punct, pată 1
4 丿 (fu2), (yi2) pie3 lovitură, acţiune 1
5 (yin3), yi4 al doilea 1
6 jue2 cârlig 1
7 er4 doi 2
8    tou2 capac, acoperiş 2
9   𠆢  ren2 om, persoană 2
10   er2 picioare 2
11 ru4 intrare 2
12 ba1 opt 2
13   jiong3 cutie cu deschidere în jos 2
14   mi4 peste 2
15   bing1 gheaţă 2
16 ji1 masă, scaun 2
17 qian3 cutie deschisă 2
18 dao1 cuţit 2
19 li4 putere 2
20 bao1 împăturire 2
21 bi3 lingură 2
22 fang1 cutie deschisă la dreapta 2
23 xi3 cutie 2
24 shi2 zece 2
25 bu3 misti­cism 2
26 jie2 sigiliu 2
27 chang3 stâncă 2
28 si1 privat 2
29 you4 din nou 2
30 Vezi şi 31. kou3 gură 3
31 Vezi şi 30. wei2 închidere 3
32 tu3 pământ 3
33 shi4 elev 3
34 zhi3 (top) a merge 3
35 sui1 (bot­tom) a merge încet 3
36 xi1 seară 3
37 da4 mare 3
38 nü3 femeie 3
39 zi3 copil 3
40 mian2 acoperiş 3
41 cun4 inch, deget 3
42 xiao3 mic 3
43 wang1 şchiop 3
44 shi1 cadavru 3
45 che4 mugur, germen 3
46 shan1 munte 3
47 , (gui4) chuan1 râu 3
48 gong1 muncă 3
49 ji3 sine, însuşi 3
50 jin1 stofă, turban 3
51 gan1 uscat 3
52 yao1 minuscul 3
53 广 guan3 stâncă cu vârf, acoperiş înclinat 3
54 yin3 marş îndelungat 3
55 gong3 două mâini 3
56 yi4 săgeată 3
57 gong1 arc (cu săgeţi) 3
58 ji4 bot, rât 3
59 shan1 fir păr, ţep 3
60 chi4 pas 3
61 xin1 inimă 4
62 ge1 halebardă 4
63 hu4 uşă 4
64 shou3 mână 4
65 zhi1 ramură 4
66 pu1 lovitură 4
67 wen2 scris, limbă, text 4
68 dou3 lingură mare 4
69 jin1 axe 4
70 fang1 square 4
71 wu2 not 4
72 ri4 sun 4
73 yue1 say 4
74 yue4 moon 4
75 mu4 tree 4
76 qian4 lack 4
77 zhi3 stop 4
78 dai3 death 4
79 shu1 weapon 4
80 wu2 do not 4
81 bi3 compare 4
82 mao2 fur 4
83 shi4 clan 4
84 qi4 steam 4
85 shui3 water 4
86 huo3 fire 4
87 zhao3 claw 4
88 fu4 father 4
89 yao2 double x 4
90 pan2, qiang2 half tree trunk 4
91 pian4 slice 4
92 ya2 fang 4
93 niu2 cow 4
94 quan3 dog 4
95 xuan2 pro­found 5
96 yu4 jade 5
97 gua1 melon 5
98 wa3 tile 5
99 gan1 sweet 5
100 sheng1 life 5
101 yong4 use 5
102 tian2 field 5
103 pi3 bolt of cloth 5
104 chuang2 sick­ness 5
105 bo4 dotted tent 5
106 bai2 white 5
107 pi2 skin 5
108 min3 dish 5
109 mu4 eye 5
110 mao2 spear 5
111 shi3 arrow 5
112 shi2 stone 5
113 shi4 spirit 5
114 rou3 track 5
115 he2 grain 5
116 xue4 cave 5
117 li4 stand 5
118 zhu2 bamboo 6
119 mi3 rice 6
120 mi4 silk 6
121 fou3 jar 6
122 wang3 net 6
123 yang2 sheep 6
124 yu3 feather 6
125 lao3 old 6
126 er2 and 6
127 lei3 plow 6
128 er3 ear 6
129 yu4 brush 6
130 rou4 meat 6
131 chen2 minis­ter 6
132 zi4 self 6
133 zhi4 arrive 6
134 jiu4 mortar 6
135 she2 tongue 6
136 chuan3 oppose 6
137 zhou1 boat 6
138 gen4 stop­ping 6
139 se4 color 6
140 cao3 grass 6
141 hu1 tiger 6
142 chong2 insect 6
143 xue3 blood 6
144 xing2 walk enclo­sure 6
145 yi1 clothes 6
146 ya4 west 6
147 jian4 see 7
148 jue2 horn 7
149 yan2 speech 7
150 gu3 valley 7
151 dou4 bean 7
152 shi3 pig 7
153 zhi4 badger 7
154 bei4 shell 7
155 chi4 red 7
156 zou3 run 7
157 zu2 foot 7
158 shen1 body 7
159 che1 cart 7
160 xin1 bitter 7
161 chen2 morning 7
162 chuo4 walk 7
163 (right) yi4 city 7
164 you3 wine 7
165 bian4 distin­guish 7
166 li3 village 7
167 jin1 gold 8
168 chang2 long 8
169 men2 gate 8
170 (left) fu4 mound 8
171 dai4 slave 8
172 zhui1 short tailed bird 8
173 yu3 rain 8
174 qing1 blue 8
175 fei1 wrong 8
176 mian4 face 9
177 ge2 leather 9
178 wei2 tanned leather 9
179 jiu3 leek 9
180 yin1 sound 9
181 ye4 leaf 9
182 feng1 wind 9
183 fei1 fly 9
184 shi2 eat 9
185 shou3 head 9
186 xiang1 fragrant 9
187 ma3 horse 10
188 gu3 bone 10
189 gao1 tall 10
190 biao1 hair 10
191 dou4 fight 10
192 chang4 sacri­ficial wine 10
193 li4 caul­dron 10
194 gui3 ghost 10
195 yu2 fish 11
196 niao3 bird 11
197 lu3 salt 11
198 鹿 lu4 deer 11
199 mai4 wheat 11
200 ma2 hemp 11
201 huang2 yellow 12
202 shu3 millet 12
203 hei1 black 12
204 zhi3 embroi­dery 12
205 min3 frog 13
206 ding3 tripod 13
207 gu3 drum 13
208 shu3 rat 13
209 bi2 nose 14
210 qi2 even 14
211 齿 chi3 tooth 15
212 long2 dragon 16
213 gui1 turtle 16
214 yue4 flute 17

Vezi şi

Yabla.com – The Authentic Way to Study Mandarin Chinese
YellowBridge.com – Dictionaries, Tools, and Resources for Learning Chinese
Kanji alive