Simplicissimus

Warum Chinesisch so kompliziert ist

三山撑四水,四水绕三山,三山四水春常在,四水三山四时春。Sānshān chēng sì shuǐ, sì shuǐ rào sānshān, sānshān sì shuǐ chūn cháng zài, sì shuǐ sānshān sì shí chūn.

我的房间有床虱。Wǒ de fángjiān yǒu chuáng shī.  – My room has bedbugs.

不知颜圆眼的眼圆还是颜眼圆的眼圆?Bùzhī yán yuán yǎn de yǎn yuán háishì yán yǎn yuán de yǎn yuán? – Don’t know if Yan Yuan’s eyes are rounder or Yan Yuan’s eyes are rounder?

为什么中文这么难?Wèishéme zhōngwén zhème nán?  – Why is Chinese so difficult?

https://www.youtube.com/embed/8yEAOhKnLOM?start=00