False Friends in English: Practical Guide for Romanian Speakers

ENGLISH TERM

MEANING IN FACT

SEEMINGLY RESEMBLING THE ROMAINIAN TERM

abate

Abat

A slăbi

abstract

rezumat

abstract

accomodation

găzduire

acomodare

Actual

actual

real, adevǎrat

 

Actually

actual

de fapt

Adept

expert

adept

Advertisement

avertisement

reclamă, anunţ publicitar

Affluent

bogat

afluent

Apology

apologie

scuză

Arm

armă

braţ

 

Assist

A asista

A ajuta

Ballot

balot

vot

Ban

ban

interdicţie

Box

box

cutie

 Brilliant

Briliant

Minunat, grozav

Bucket

buchet

găleată

Cake

Chec

prăjitură

Camera

cameră (de apartament)

cameră (de fotografiat)

Car

car

maşină

Carpet

Carpetă

Covor

Casual

Cazual

Obișnuit

Caution

Cauțiune

Atenție, advertisment

Chance

șansă

Hazard

Character

caracter

personaj

Chef

chef

bucătar şef

Chin

Chin

bărbie

Classified

Clasificat

Secret, confidențial

Cognate

Cumnat

Înrudit, cu prigine comună

Cold

Cald

Rece

Comma

Comă

Virgulă

Commercial

comercial

reclamă

Confectionery

Confecționare

Cofetărie

Consequent

Consecvent

Ulterior, următor

Contest

Contest

Concurs

Corn

Corn

Porumb

Crayon

Creion

Cretă cerată

Crime

crimă

infracţiune

Cutie

cutie

drăguţică

Deception

Decepție

Înșelăciune, iluzie

Deposit

depozit

avans

Deserve

A deservi

A merita

Editor

editor

redactor

Effective

Efectiv

Eficient

Engaged

angajat

logodit

Entitle

A intitula

A îndreptăți

Eventually

eventual

în cele din urmă

Excited

excitat

agitat, emoţionat

Extenuating

Extenuant

Atenuant, diminuator

Fabric

fabrică

stofă, ţesătură

Far

far

departe

Feud

feudă

gâlceavă

Figure

Figură

a-și da seama

Glass

Glas

Pahar, sticlă

Gracious

Grațios

Gentil, amabil

Grave

Grav

Mormânt

Gymnasium

gimnaziu

sală de gimnastică

Ham

Ham

șuncă

Horn

Horn

Claxon

Infatuation

infatuare

pasiune, dragoste nebună, zăpăcire

Introduce, to

A introduce

A prezenta

Invidious

Invidios

Discriminatoriu

Island

Islanda

Insulă

Jar

Jar

borcan

Lack

lac

lipsă

Library

librărie

bibliotecă

Machine

Mașină

Instalație, dizpozitiv

Magazine

magazine

revistă

Mare

mare

iapă

Mercy

Mulțumesc

Milă

Mere

mere”

Numai, doar

Miserable                                           

  mizerabil  

  nefericit

Nervous

nervos

emoţionat

Novel

nuvelă

roman

Office

Oficiu

Birou

Ordinary

ordinar

obişnuit, uzual

Pace

Pace

Pas

Petrol

Petrol

Benzină

Physician

Fizician

medic

Plane

plan

avion

Policy

Poliție

Poliță, politică

Pork

Porc (animal)

Carne de porc

Pregnant

pregnant

gravidă

Prize

prize

premiu

Process

proces

procedură

Prospect

prospect

perspectivă

Prospect

Prospect

Potecțial, de perspectivă

Rent

Rentă

Chirie

Rest

Rest

Odihnă

Resume

A rezuma

A relua

Sanity

Sănătate

Sănătate mintală

Scholar

şcolar

cărturar

Scope

Scop

Gamă, extindere

Sensible

sensibil

rezonabil, raţional

Sentence

Sentință

Propoziție

Sever

sever

a despărţi, a despica

Smoking

Smoching

A fuma

Soda

Sodă

Sifon

Stamina

stamină

rezistenţă, vitalitate

Supply

A suplini

A aproviziona

Sympathetic

simpatic

milos

Topic

Topică

Subiect

Verse

Vers

StrofăÎn această pagină se vor include o serie de propoziții exemplificatoare pentru a ajuta vorbitorii de limba română care doresc să înțeleagă mai bine conceptul de “False Friends” şi astfel să își îmbunătățească abilitățile de comunicare în engleză.
În continuare, voi prezenta cuvintele engleze susceptibile de a crea perechi “False Friends” pentru vorbitorii de limba română, prezentate în ordine alfabetică.


actual

Cuvântul “actual” în engleză nu înseamnă “actual” în română, ci “real” sau “adevărat”.
Este important să se ia în considerare contextul în care este utilizat cuvântul “actual”, deoarece unele sinonime pot fi mai potrivite decât altele, în funcție de contextul specific.

False friend-ul în limba română este “actual”, care se traduce în engleză prin “current”.Iată câteva sinonime engleze pentru cuvântul englez “actual”:

 • real

The actual problem is not what you think it is. – Problema reală nu este ceea ce crezi.
The actual result of the experiment was unexpected. – Rezultatul real al experimentului a fost neașteptat.
We need to deal with the actual situation, not a hypothetical one. – Trebuie să ne ocupăm de situația reală, nu de una ipotetică.
The actual cost of the project turned out to be much higher than we expected. – Costul real al proiectului s-a dovedit a fi mult mai mare decât ne așteptam.
The actual number of attendees at the event was much higher than anticipated. – Numărul real de participanți la eveniment a fost mult mai mare decât anticipasem.

 • genuine

She’s always honest and speaks her actual thoughts. (Este mereu sinceră și își exprimă gândurile autentice.)
The actual product is as good as the one advertised. (Produsul autentic este la fel de bun ca cel prezentat în reclamă.)
His actual feelings were not understood by those around him. (Sentimentele sale autentice nu au fost înțelese de cei din jurul său.)
It’s important to express your actual self, not just the persona you show to others. (Este important să îți exprimi adevărata identitate, nu doar persona pe care o arăți altora.)
The actual taste of the dish was much better than expected. (Gustul autentic al preparatului a fost mult mai bun decât se aștepta.)

 • authentic

The actual artwork was on display at the museum. (Lucrarea de artă autentică era expusă la muzeu.)
He’s a collector of actual vintage cars, not just replicas. (El este un colecționar de mașini vintage autentice, nu doar de replici.)
The actual experience of living in a foreign country is very different from what you read in books. (Experiența autentică a vieții într-o țară străină este foarte diferită de ceea ce citești în cărți.)
The actual traditions of the region are still alive today. (Tradițiile autentice ale regiunii sunt încă vii astăzi.)
Her actual voice is even more beautiful than what you hear on the recordings. (Vocea sa autentică este chiar mai frumoasă decât ceea ce auzi pe înregistrări.)

 • true

The actual cost of the project was much higher than the initial estimate. (Costul adevărat al proiectului a fost mult mai mare decât estimarea inițială.)
It’s important to know the actual facts before making a decision. (Este important să cunoști adevărul faptic înainte de a lua o decizie.)
The actual reason for his resignation was not revealed to the public. (Motivul adevărat al demisiei sale nu a fost dezvăluit publicului.)
The actual impact of climate change is becoming more and more evident. (Impactul adevărat al schimbărilor climatice devine tot mai evident.)
His actual personality is very different from what people assume. (Personalitatea sa adevărată este foarte diferită de ceea ce oamenii presupun.)

 • existing

The actual problem is much bigger than we thought. (Problema existentă este mult mai mare decât credeam.)
The actual conditions on the ground are very difficult. (Condițiile existente pe teren sunt foarte dificile.)
We need to focus on the actual issues that are affecting our community. (Trebuie să ne concentrăm asupra problemelor existente care afectează comunitatea noastră.)
The actual situation is much more complicated than it appears. (Situația existentă este mult mai complicată decât pare.)
The actual resources available for the project are very limited. (Resursele existente disponibile pentru proiect sunt foarte limitate.)

 • present

The actual situation is quite different from what we expected. (Situația prezentă este destul de diferită față de ceea ce ne-am așteptat.)
The actual deadline for the project is next week. (Termenul limită prezent pentru proiect este săptămâna viitoare.)
The actual cost of living in this city is much higher than in other places. (Costul de trai prezent în acest oraș este mult mai mare decât în alte locuri.)
The actual number of attendees at the event was much lower than anticipated. (Numărul de participanți prezent la eveniment a fost mult mai mic decât anticipat.)
We need to focus on the actual needs of our customers in the present moment. (Trebuie să ne concentrăm asupra nevoilor prezente ale clienților noștri.)

 • contemporary

The actual art exhibit features works from some of the most famous contemporary artists. (Expoziția actuală de artă prezintă lucrări de la unii dintre cei mai faimoși artiști contemporani.)
This book is an actual representation of the contemporary issues facing our society. (Această carte este o reprezentare actuală a problemelor contemporane cu care se confruntă societatea noastră.)
The actual fashion trends this season are focused on sustainability and ethical practices. (Tendințele de modă actuale în acest sezon se concentrează pe sustenabilitate și practici etice.)
The actual music scene in this city is very diverse, with a range of genres and styles. (Scena muzicală actuală în acest oraș este foarte diversă, cu o varietate de genuri și stiluri.)
The actual political climate is very tense, with a lot of division and polarization. (Climatul politic actual este foarte tensionat, cu multă diviziune și polarizare.)

 • current

The actual situation is very volatile and we need to be prepared for any eventuality. (Situația actuală este foarte volatilă și trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate.)
The actual political climate is tense, with a lot of debate and controversy. (Climatul politic actual este tensionat, cu multe dezbateri și controverse.)
The actual state of the economy is a major concern for many people. (Starea actuală a economiei este o preocupare majoră pentru multe persoane.)
The actual weather forecast calls for rain and thunderstorms later today. (Prognoza actuală a vremii indică ploaie și furtuni mai târziu astăzi.)
The actual trends in technology are moving towards automation and artificial intelligence. (Trendurile actuale în tehnologie se îndreaptă către automatizare și inteligență artificială.)

 • effective

The actual implementation of the new policy has been very effective so far. (Implementarea actuală a noii politici a fost foarte eficientă până acum.)
We need to find an actual solution to this problem that will be effective in the long term. (Trebuie să găsim o soluție actuală la această problemă care va fi eficientă pe termen lung.)
The actual training program is designed to be as effective as possible in helping employees improve their skills. (Programul actual de formare este conceput să fie cât mai eficient posibil în ajutarea angajaților să-și îmbunătățească abilitățile.)
The actual product design has proven to be very effective in meeting the needs of our customers. (Designul actual al produsului s-a dovedit a fi foarte eficient în satisfacerea nevoilor clienților noștri.)
We need to focus on the actual steps we can take to be more effective in achieving our goals. (Trebuie să ne concentrăm asupra pașilor actuali pe care îi putem face pentru a fi mai eficienți în atingerea obiectivelor noastre.)

 • factual

(The actual events) The factual events of the story were even more shocking than the movie portrayed.
(Evenimentele reale) Evenimentele faptice ale poveştii au fost şi mai şocante decât a arătat filmul.
(The actual data) The factual data shows a significant increase in sales this quarter.
(Datele reale) Datele factuale arată o creştere semnificativă a vânzărilor în acest trimestru.
(The actual situation) The factual situation on the ground is much more complicated than what the media reports.
(Situaţia reală) Situaţia factuală pe teren este mult mai complicată decât ceea ce raportează media.


actual(ă), actualiza, actualitate…


Oamenii caută mereu informații actualizate. – People always look for updated information.
The current situation is complex. – Situația actuală este complexă.
Situația actuală a pandemiei este una îngrijorătoare. (The current situation of the pandemic is concerning.)
În timpul verii, vom organiza un eveniment care să se desfășoare în locul actual al grădinii. (During the summer, we will organize an event to take place in the current location of the garden.)
Înainte de a merge la birou, verific mereu actualitatea știrilor de ultimă oră. (Before going to the office, I always check the timeliness of the latest news.)
Pentru a evita pierderile financiare, trebuie să facem o evaluare actuală a stocurilor noastre. (To avoid financial losses, we need to make a current evaluation of our stocks.)
Actualul primar al orașului este un om de afaceri de succes. (The current mayor of the city is a successful businessman.)
Situaţia actuală a economiei este destul de dificilă. (The current state of the economy is quite challenging.)
Locaţia actuală a avionului nu poate fi stabilită. (The current location of the plane cannot be determined.)
Timpul actual al zborului este mai scurt decât estimaserăm. (The current flight time is shorter than we had estimated.)
Poziţia actuală a navei poate fi vizualizată pe ecranul radarului. (The ship’s current position can be viewed on the radar screen.)
Planul actual de acţiune nu mai este eficient. (The current action plan is no longer effective.)argue

“Argue” este considerat un fals prieten (false friend) pentru vorbitorii de română deoarece, în timp ce în engleză poate însemna a discuta în contradictoriu, a dezbate sau a încerca să convingi pe cineva prin argumente, în română cuvântul “a argumenta” are o înțeles diferit, referindu-se mai degrabă la prezentarea unor argumente sau fapte în sprijinul unui anumit punct de vedere, decât la o dezbatere sau o confruntare de idei. În plus, “argue” poate avea și sensul de a se certa, de a avea o dispută sau o ceartă, ceea ce poate genera și mai multă confuzie pentru vorbitorii de română:
We argue about politics all the time. (Noi ne certăm tot timpul despre politică.)
I don’t want to argue with you anymore. (Nu mai vreau să mă cert cu tine.)
They argue that the new law will hurt small businesses. (Ei susţin că noua lege va afecta afacerile mici.)
The couple next door always seem to argue loudly. (Cuplul de la alături pare mereu că se ceartă tare.)
He’s always willing to argue his point of view. (El este mereu gata să-şi susţină punctul de vedere prin argumente.)

Iată câteva sinonime în engleză pentru cuvântul “argue”:

 • debate (dezbatere)

Some people argue that global warming is a hoax. (Unii oameni dezbat ideea că încălzirea globală este o farsă.)
They argued over the best way to approach the problem. (Au dezbatut cea mai bună modalitate de a aborda problema.)
Students often argue with their professors over grades. (Studenții se ceartă adesea cu profesorii lor cu privire la note.)
The panelists argued back and forth about the merits of the proposed policy. (Participanții la panel au dezbătut argumentând încontinuu despre meritele politicii propuse.)
It’s important to learn how to argue in a respectful and constructive way. (Este important să învățăm să dezbatem într-un mod respectuos și constructiv.)

 • dispute (dispută)

The two parties have been arguing for months over the terms of the contract. (Cele două părți s-au certat timp de luni de zile cu privire la termenii contractului.)
My brother and I used to argue all the time when we were kids. (Fratele meu și cu mine ne certam tot timpul când eram copii.)
The couple next door was arguing loudly again last night. (Cuplul de la alături se certa tare din nou aseară.)
I don’t want to argue with you about who’s right or wrong. (Nu vreau să mă cert cu tine despre cine are dreptate sau greșește.)
The union and the management are currently arguing over pay raises. (Sindicatele și conducerea se ceartă acum cu privire la majorările salariale.)

 • quarrel (ceartă)

She likes to argue with her brother about everything. (Îi place să se certe cu fratele ei despre orice.)
I don’t want to argue with you, I just want to understand your point of view. (Nu vreau să mă cert cu tine, vreau doar să înțeleg punctul tău de vedere.)
The lawyers will argue their case in front of the judge. (Avocații își vor susține cauza în fața judecătorului.)
Let’s not argue about who’s to blame, let’s just focus on finding a solution. (Să nu ne certăm despre cine este de vină, să ne concentrăm doar pe găsirea unei soluții.)
The couple argued over where to go on vacation. (Cuplul s-a certat pe unde să meargă în vacanță.)

 • contend (luptă)

The lawyers will argue their client’s innocence in court. (Avocații vor susține nevinovăția clientului lor în instanță.)
She likes to argue that her favorite book is the best ever written. (Îi place să susțină că cartea ei preferată este cea mai bună scrisă vreodată.)
He argued that the company’s profits would increase if they invested in new technology. (A susținut că profiturile companiei ar crește dacă ar investi în tehnologie nouă.)
The politicians will argue over the best way to solve the country’s economic problems. (Politicienii se vor certa cu privire la cea mai bună modalitate de a rezolva problemele economice ale țării.)
The students argued among themselves about which movie to watch. (Studenții s-au certat între ei cu privire la ce film să se uite.)

 • wrangle (certă)

The siblings argued over who would get to use the car first. (Frații s-au certat cu privire la cine va folosi mașina mai întâi.)
The two employees argued about who should get credit for the successful project. (Cei doi angajați s-au certat despre cine ar trebui să primească creditul pentru proiectul de succes.)
The neighbors argued for hours about the property line between their houses. (Vecinii s-au certat ore în șir despre granița de proprietate dintre casele lor.)
The couple argued about money all the time. (Cuplul se certa tot timpul despre bani.)
The students argued with their teacher about the deadline for the project. (Studenții s-au certat cu profesorul lor despre termenul limită pentru proiect.)

 • bicker (se ceartă pentru nimicuri)

The siblings argued and bickered over who got to sit in the front seat. (Frații s-au certat și s-au înjurat pentru cine să stea în scaunul din față.)
The couple argued and bickered constantly about small things. (Cuplul s-a certat și s-a înjurat în mod constant despre lucruri mărunte.)
The coworkers argued and bickered about how to complete the project. (Colegii s-au certat și s-au înjurat despre cum să finalizeze proiectul.)
The children argued and bickered over who had the better toy. (Copiii s-au certat și s-au înjurat pentru cine avea jucăria mai bună.)
The roommates argued and bickered about who should do the dishes. (Colegii de cameră s-au certat și s-au înjurat despre cine ar trebui să spele vasele.)

 • discuss (discuta)

The team members argued different approaches to solving the problem. (Membrii echipei au discutat abordări diferite pentru rezolvarea problemei.)
We argued the pros and cons of each candidate before making a decision. (Am discutat avantajele și dezavantajele fiecărui candidat înainte de a lua o decizie.)
Let’s argue the details of the project proposal during our meeting. (Să discutăm detaliile propunerii de proiect în timpul întâlnirii noastre.)
They argued the best way to increase customer satisfaction. (Au discutat cea mai bună modalitate de a crește satisfacția clienților.)
The friends argued the meaning of the poem they just read. (Prietenele au discutat semnificația poeziei pe care tocmai au citit-o.)

 • reason (argumenta)

The lawyer argued his case using logic and reason. (Avocatul și-a susținut cazul folosind logică și rațiune.)
We can argue the merits of the proposal, but we need to make a decision soon. (Putem discuta meritele propunerii, dar trebuie să luăm o decizie în curând.)
The politician argued that his policies were based on reason and evidence. (Politicianul a susținut că politicile sale se bazează pe rațiune și dovezi.)
Let’s argue the issue in a respectful and logical manner. (Să discutăm problema într-un mod respectuos și logic.)
They argued that their plan was the most reasonable and cost-effective option. (Au argumentat că planul lor este cea mai rațională și eficientă opțiune.)

 • challenge (challenge)

She argued the validity of his theory, presenting counter-evidence. (Ea a contestat validitatea teoriei sale, prezentând dovezi contrare.)
The student argued the professor’s grading system, claiming it was unfair. (Studentul a contestat sistemul de notare al profesorului, afirmând că este injust.)
Let’s argue the assumptions underlying this argument. (Să contestăm presupunerile care stau la baza acestui argument.)
The journalist argued the company’s decision, questioning its motives. (Jurnalistul a contestat decizia companiei, punând la îndoială motivele sale.)
They argued the traditional beliefs and challenged the status quo. (Au contestat credințele tradiționale și au provocat statu-quo-ul.)

 • oppose (se opune)

The politician argued the proposed policy, stating he would oppose it. (Politicianul a contestat politica propusă, declarând că se va opune.)
They argued the motion and opposed it, citing concerns about its feasibility. (Au dezbatut propunerea și s-au opus ei, invocând preocupările lor cu privire la fezabilitatea sa.)
The two sides argued the issue, each opposing the other’s position. (Cele două părți au argumentat problema, opunându-se fiecarei poziții a celuilalt.)
He argued against the new law, claiming it would have negative consequences. (El a argumentat împotriva noii legi, susținând că va avea consecințe negative.)
We can argue the pros and cons of the proposal, but ultimately it’s up to us to decide whether to support or oppose it. (Putem dezbatem avantajele și dezavantajele propunerii, dar în cele din urmă depinde de noi să decidem dacă o susținem sau o contestăm.)


camera


character

He has a strong character. – El are un caracter puternic.
She has a lot of character. – Ea are mult caracter.
She is a woman of good character. – Ea este o femeie cu un caracter bun.
The character of the novel is complex. – Caracterul romanului este complex.
I like his sense of character. – Îmi place simțul său de caracter.
The actor played the character very convincingly. – Actorul a jucat personajul foarte convingător.
The novel’s main character is a detective. – Personajul principal al romanului este un detectiv.
The movie was criticized for its weak characters. – Filmul a fost criticat pentru personajele sale slabe.
Honesty is an important aspect of one’s character. – Onestitatea este un aspect important al caracterului unei persoane.

În anumite contexte, cuvântul “character” poate fi folosit pentru a se referi la o literă (de exemplu, “the letter ‘A’ is a character in the English alphabet” – litera ‘A’ este un caracter în alfabetul englez). Cu toate acestea, atunci când se utilizează cuvântul “character” fără nicio altă specificare, de obicei se face referire la caracterul unei persoane (în sensul de personalitate, trăsături distinctive) sau la un personaj dintr-o poveste sau film. Este important să se ţină cont de contextul în care este folosit cuvântul “character” pentru a evita confuzia.


 


Paginile blogului nicolae-coman.ro

Nou! Pagini realizate cu ChatGPT


Dicţionare ilustrative în: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, olandeză, suedeză, latină.

Links

Bibliografie

Pagina principalăRegele Mihai și mizeria clasei politice contemporaneIstorie universalăStatul paralel regalRămas bun, Majestate!Retrospectiva anului 2017CuriozităţiCălătorie până în anul 2050Cele mai rapide trenuri din 2017Eminescu şi ştiinţaNicolae Ceaușescu – dictator sau patriot?”Sabaton” – o lecție de istorie în stil power metalŞapte secole de la moartea lui Mircea cel BătrânStatistici FacebookUn secol de la moartea lui Gustav KlimtJoseph Fourier și efectul de serăIon Creangă – reformator didactic și religiosNoi suntem urmași ai RomeiMedicină și șarlatanie100 de ani de la moartea lui DelavranceaUn secol de la moartea lui CoșbucTrei secole de la naşterea Mariei Gaetana AgnesiFormaţia “Scorpions” sau arta efemeruluiZiua copiilor şi tumbele acestora în faţa politicienilor2 iunie – Ziua Națională a ItalieiSuedia, ţara politicienilor fără privilegii4 Iulie – Ziua Statelor Unite ale AmericiiDespre numere trapezoidaleTransilvania – o mică Europă dincolo de CarpațiPulanul poPULIst al PSD-uluiCeauşescu – floarea cu care nu se face Primăvara de la Praga?Firea vs. Dragnea sau ”Războiul celor două roze PSD”Referendumul Lăcustelor Negre şi al Ciumei RoşiiEşecul referendumului pentru familia tradiţională145 de ani de la naşterea lui Gheorghe ŢiţeicaViitor de aur ţara noastră areIliescu – coşmarul repetat al istorieiCum nu poți lua Nobelul fiind femeieCum aţi petrecut de cutremur?Sex şi agonie (arta lui Schiele)Apollinaire – sunetul cuvintelor ce nu pot fi rostiteCentenarul unei țări triste, dar pline de humorUnde se duc banii noştri, când se duc?Discursul lui Dragnea sau Apogeul maşinii politice manipulatoare22 Decembrie sau Fals eseu despre libertateDe ce nu pot fi mai bun?Monarhie vs. BolşevismRetrospectiva anului 2018Civilizaţie vs. ţopârlănieFreamătul eminescian al bastoanelor de cauciucZiua UNIRII sau Ziua URINII?Unica soluţie este… evoluţieInternetul care nu dă de pomanăAutoCADScufundarea navei PSDValenţele universale ale arteiSă fie lumină!Cel care a creat o nouă lumeCiuma Neagră ortodoxăPSD – ascensiunea şi decăderea unui mitNu vă lăsaţi manipulaţi!Ce treabă are Papa cu România? – Dar ce treabă are ortodoxia cu România?Harta culturală a lumiiFals eseu despre prostieCând sataniştii vor spitale, nu catedrale23 august sau Jocul Marilor PuteriLingvistică pesedistă sau „O nouă spârcâială a Diareei Roşii”NecredincioasaNe-am săturat!!!Evanghelia după BulaiDe ce (nu) poţi face sex la serviciu?Veniţi de luaţi coronavirus!Fetişul linguriţei de împărtăşanieDivide et imperaNebunia (dez)organizată a religieiMisoginism contemporanMegaproiecte ale anului 2021Marie CurieChinese PortalArabic LanguageFalse Friends in English: Practical Guide for Romanian Speakers