Pleco Sentences

宇宙飞船正把他们载向月球。Yǔzhòu fēichuán zhèng bǎ tāmen zài xiàng yuèqiú. – The spaceship was carrying them to the moon.
风雪载途。Fēng xuě zài tú. – Whirling snow swept over the road.
长途电话 Chángtú diànhuà – Long-distance call
正规途径 Zhèngguī tújìng – standard procedures
人对自然界的认识 Rén duì zìránjiè de rènshí – man’s knowledge of nature
来人了。Lái rénle. – Someone is coming./ There come some people.
他家有几口人?Tā jiā yǒu jǐ kǒu rén? – How many people are there in his family?