Shadowing Technique

今天我要做的是我要做阴影技术在阿拉伯语,埃及的阿拉伯语,和波斯语
Jīntiān wǒ yào zuò de shì wǒ yào zuò yīnyǐng jìshù zài ālābó yǔ, āijí de ālābó yǔ, hé bōsī yǔ.